26 September 2008

Pemimpin Di Malaysia ada sifat-sifat begini ??? -Malaysiakini

Agama Islam adalah agama yang sempurna. Ia turun untuk memberikan petunjuk dan dasar yang betul kepada setiap perjalanan kehidupan manusia dengan mencakupi setiap aspek dan sudut.Betapa sempurnanya Islam, sehinggakan kepada tatacara membuang air juga ia turut diperjelaskan dengan begitu terperinci. Begitu jugalah dalam persoalan yang lebih rumit seperti permasalahan politik dan pentadbiran. Islam memberikan gambaran dan ciri-ciri yang begitu jelas bagi tujuan mewujudkan atau melahirkan kepemimpinan yang berkesan, adil, dan benar. Maka, secara ringkasnya, tulisan yang berikut ini adalah bertujuan membawakan kepada kita berkaitan ciri-ciri utama lagi asas yang perlu dimikili dalam diri setiap pemimpin yang beriman serta bertanggungjawab terhadap jawatan yang dipegangnya untuk sesebuah masyarakat dan negara.
1 – Memiliki Sikap Ikhlas Kerana Allah.
Walau siapapun dia, selagi dia berpegang kepada prinsip-prinsip Islam, dalam apa jua tindakannya, dia mestilah memiliki dan mendahulukan sikap ikhlas di dalam setiap tindakan gerak kerja yang dilakukannya. Seseorang muslim yang sejati, dia perlu memiliki sikap ikhlas yang semuanya adalah kerana mengaharap keredhaan dari Allah. Kerana dia tahu, tujuan dia diciptakan adalah untuk memperhambakan diri (beribadah) kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala semata.“... mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus” (al-Baiyinah, 98: 5)“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepada-Ku.” (adz-Dzariyat, 51: 56)
2 – Pemimpin Mestilah Dari Kaum Lelaki.
“Tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang wanita.” (Hadis Riwayat al-Bukhari, 4425, 7099)Salah satu hikmahnya adalah kerana wanita memiliki beberapa kelemahan dan keadaan yang dapat menghalanginya untuk melaksanakan tugas dengan baik dan sempurna jika dibandingkan dengan kaum lelaki. Wanita memiliki mental dan daya fizikal yang lebih lemah, tidak terlepas dari permasalahan biologi yang fitrah seperti haid, nifas, melahirkan anak, menyusui anak dan seumpamanya.
3 – Tidak Bersikap Meminta-minta Jawatan.
Nabi Shalallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda, “Kamu selalu berusaha untuk menjadi penguasa, padahal akan menjadikan kamu menyesal pada hari Kiamat kelak. Sungguh perkara tersebut (ibarat) sebaik-baik susuan dan seburuk-buruk penyapihan (cerai susu). (Hadis Riwayat al-Bukhari, 7148)Nabi Shalallahu ‘alaihi wa Sallam juga pernah bersabda kepada Abdur Rahman bin Samurah radhiyallahu ‘anhu, “Ya Abdur Rahman bin Samurah, janganlah engkau meminta jawatan pemerintahan. Apabila jawatan itu diberikan kepadamu disebabkan engkau memintanya, maka jawatan itu sepenuhnya akan dibebankan kepadamu. Namun apabila jawatan itu diberikan bukan kerana permintaanmu, maka engkau akan dibantu dalam memikulnya. Jika engkau bersumpah atas sesuatu perkara, setelah itu engkau melihat ada yang lebih baik dari sumpahmu, maka tunaikan kafaratnya dan lakukanlah apa yang lebih baik.” (Hadis Riwayat al-Bukhari, 7147, Muslim, 1652)Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa Sallam juga pernah menolak permintaan seorang sahabat yang datang meminta agar diberi jawatan. Beliau bersabda,“Kami tidak akan memberikan jawatan pemerintahan ini kepada orang yang memintanya dan berusaha untuk mendapatkannya.” (Hadis Riwayat al-Bukhari, 7149, Muslim, 1733. Hadis dari Abu Musa radhiyallahu ‘anhu)
4 – Berhukum Berdasarkan Syariat Yang Betul.
“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.” (al-Ma’idah, 5: 49)“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (an-Nisaa’, 4: 65)Menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah, “Allah Subhanahu wa Ta’ala bersumpah dengan diri-Nya yang Maha Mulia, bahawa seseorang tidak beriman sehingga dia berhukum kepada Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa Sallam dalam setiap urusan dan perkara. Hukum apa sahaja yang beliau tetapkan, itulah kebenaran yang wajib dipatuhi dengan sebaiknya, zahir dan batin. (Rujuk: Shahih Tafsir Ibnu Katsir, terbitan Pustaka Ibnu Katsir, jil. 2, m/s. 572)Ini adalah suatu kewajiban yang terbesar yang wajib dilaksanakan oleh seseorang pemimpin atau penguasa. Seseorang pemimpin perlu memastikan perjalanan pemerintahannya/ pentadbirannya berjalan menepati dasar-dasar syariat agama bermula dari dasar aqidahnya, hukum-hakamnya dan dalam soal membuat keputusan. Seterusnya, sehinggalah kepada sistem pentadbiran, perundangan dan lainnya.
5 – Memutuskan Dan Menetapkan Sesuatu Dengan Adil.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, kerana ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, kerana mereka melupakan hari perhitungan.” (Shad, 38: 26)“... dan (menyuruh kamu) agar sentiasa apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...” (an-Nisaa’, 4: 58)Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda,“Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil, pada hari kiamat kelak, ia berada di atas mimbar dari cahaya di sebelah kanan Allah yang maha Pengasih. Kedua tangan Allah sebelah kanan. (Mimbar tersebut) diberikan untuk orang yang berlaku adil dalam hukum mereka, keluarga mereka, dan yang mereka kuasai.” (Hadis Riwayat Muslim, 1827)“Tidaklah seseorang lelaki memimpin sepuluh orang, kecuali ia akan didatangkan dalam keadaan tangan yang terbelenggu pada hari Kiamat. Keadilan yang ia lakukan akan melepaskannya dari ikatan, atau kezalimannya akan menjadikannya celaka.” (Hadis Riwayat al-Baihaqi dalam al-Kubra, 10/96)Maka, atas sebab itulah, seorang pemimpin wajib untuk sentiasa berlaku adil dalam setiap tindakan serta keputusan yang dibuat.“..berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada sikap taqwa...” (al-Ma’idah, 5: 8)
6 – Bersedia Memenuhi Keperluan Rakyat.
Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda,“Tidaklah seseorang pemimpin atau penguasa menutup pintunya dari orang-orang yang memiliki keperluan, rayuan serta orang-orang faqir, kecuali Allah akan menutup pintu langit dari keperluannya, rayuan, dan hajatnya.” (Hadis Riwayat Ahmad, 4/231, at-Tirmidzi, 1332)
7 – Memberi Nasihat Kepada Orang Yang Dipimpimnya.
Dari Ma’qal bin Yasar radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda,“Tidak seorang pemimpin yang mengawal selia urusan kaum muslimin, kemudian ia tidak merasa susah payah untuk kebaikan mereka dan menasihati mereka, kecuali pemimpin itu akan masuk ke dalam Syurga bersama mereka.” (Hadis Riwayat Muslim, 142)Dari Tamim ad-Daari, bahawa Nabi Shalallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda,“Diin (agama) itu adalah ketulusan (nasihat).” Kami bertanya, “Untuk siapa?” beliau menjawab, “Untuk Allah, kitab-kitab- Nya, rasul-rasul- Nya, pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya.” (Hadis Riwayat Muslim, 55)
8 – Tidak Menipu Rakyatnya.
Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,“Tidaklah seorang hamba yang mendapat amanah dari Allah untuk memimpin rakyatnya, lantas dia meninggal pada hari meninggalnya dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah telah haramkan Syurga baginya.” (Hadis Riwayat al-Bukhari, 7150, 7151, dan Muslim, 142)
9 – Tidak Menerima Hadiah.
Apabila seseorang rakyat, atau sekumpulan orang yang dipimpin datang dengan membawa hadiah, pemimpin harus bersiap sedia untuk menolak hadiah tersebut. Ini kerana pertamanya ia boleh menimbulkan fitnah, dan sudah tentu ada yang tidak kena apabila rakyat yang datang memberi hadiah kepada pemerintah.
Ini mungkin bertujuan agar pemimpin sentiasa dekat dengan si pemberi hadiah, dan menjadikan pemimpin suka dengan dirinya.Dalam hal ini, Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda,“Hadiah-hadiah yang diberikan kepada seseorang pemimpin adalah pengkhianatan.” (Hadis Riwayat at-Thabrani di dalam Mu’jam al-Kabir, 11/11486. Rujuk: Shahih al-Jami’ ash-Shagheir, no. 7054 oleh al-Albani)“Hadiah-hadiah yang diberikan kepada penguasa adalah pengkhianatan.” (Hadis Riwayat Ahmad, 5/424, al-Baihaqi, 10/138 dari Abu Humaid. Rujuk: Shahih al-Jami’ ash-Shagheir, 7071 oleh al-Albani)
Seorang Gabernor Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa Sallam ada yang berkata, “Yang ini untuk kalian dan yang ini dihadiahkan untukku.” Lantas Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda,Amma ba’du, mengapa pegawai yang kami angkat berkata, “Yang ini dari hasil pekerjaan kalian, sementara yang ini khusus dihadiahkan untukku?” Mengapa ia tidak duduk sahaja di rumah ayah atau ibunya, lalu ia tunggu, adakah masih ada orang yang mahu memberikan hadiah untuknya ataukah tidak?” (Hadis Riwayat al-Bukhari, 1500, 6979, dan Muslim, 1832 dari Abu Humaid as-Sa’di)Selain tidak menerima hadiah, ia juga tidak boleh menyembunyikan harta tertentu dan menyimpannya sebagai hak milik peribadinya.Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda,“Barangsiapa di antara kamu yang kami tugaskan untuk memimpin lalu ia menyembunyikan satu jarum atau lebih, maka pada hari Kiamat nanti dia akan datang membawanya.” (Hadis Riwayat Muslim, 1833)
10 – Mengambil Dan Bersedia Menerima Nasihat Dari Orang Yang Memahami.
Dari Abu Sa’id radhiyallahu ‘anhu, Nabi Shalallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda,“Tidak ada nabi yang Allah utus, dan tidak pula ada seorang pemimpin yang Dia angkat, kecuali mereka mempunyai dua jenis teman terdekat. Teman yang menyuruhnya untuk berbuat baik serta selalu mendorongnya untuk berbuat kebaikan, dan teman yang menyuruhnya berbuat jahat serta selalu mendorongnya untuk melakukan tindak kejahatan. Orang yang selamat, ialah orang yang sememangnya mendapat jagaan dari Allah.” (Hadis Riwayat al-Bukhari, 6611, 7198)Oleh itu, seseorang pemimpin seharusnya mengambil dan mendapatkan khidmat nasihat dari kalangan orang-orang yang berilmu dan taat kepada agama. Dengan itu, penasihat tersebut berupaya memberikan nasihat, peringatan, dan dorongan yang betul di ketika si pemimpin terlupa dan berbuat kesilapan. Si penasihat juga berupaya untuk mengawasi dan memastikan si pemimpin agar sentiasa berada pada tindakan yang betul dan mendorongnya sentiasa berbuat kebaikan sekaligus menjauhi tindakan yang tidak baik.
11 – Bersikap Mesra Dan Sayang Terhadap Rakyat.
Seorang pemimpin yang bersikap mesra terhadap rakyatnya dan sentiasa mengambil tahu persoalan rakyatnya dengan baik sehingga menjadikan rakyatnya senang kepadanya maka dia berhak mendapatkan doa Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa Sallam,“Ya Allah, bagi siapa yang menjadi penguasa umatku, lalu dia menyulitkan mereka, maka timpakanlah kesulitan kepadanya. Dan barang siapa yang menjadi penguasa umatku, lalu ia menyayangi mereka, maka sayangilah dia.” (Hadis Riwayat Muslim, 1848)
12 – Bersikap Jujur Serta Amanah Dalam Semua Urusan Dan Tugasannya.
Secara kesimpulannya, setiap pemimpin yang mentadbir rakyatnya haruslah bertindak dengan jujur dan amanah terhadap peranan dan tanggungjawab yang dipikulnya. Dia harus jujur dan amanah terhadap penyebar-luasan agamanya, menjaga agamanya agar terjauh dari tindakan penyimpangan kelompok yang tidak bertanggungjawab, menjalankan amar ma’ruf nahi mungkar, menjaga keamanan negaranya, harta rakyatnya, dan memastikan kelangsungan rakyatnya serta negaranya berjalan dengan lancar dan baik. Ia juga perlu mengawasi setiap pegawai-pegawai yang dilantik sentiasa menjalankan tugasan dengan baik, cekap, dan betul.

DARI LAMAN PMRAM : AL-FATIHAH UNTUK ARWAH AZUAN

Warga PMRAM khasnya telah dikejutkan dengan berita kembalinya ke rahmatullah Allahyarham Ustaz Mohd Azuan Shamsudin pada 14 Ogos lalu akibat sakit paru-paru. Allahyarham berasal dari Terengganu sebelum ini adalah mahasiswa Qiraat di Maahad Shoubra yang amat aktif dalam menyumbangkan tenaganya untuk PMRAM. Beliau antara tenaga penggerak dalam PMRAM Multimedia Centre (PMC). Pemergian Allahyarham turut dirasai oleh teman-teman seperjuangan termasuk dalam Keluarga Penuntut Terengganu (KPT) kerana Allahyarham sebelum ini pernah dipilih sebagai Exco KPT. Allahyarham meninggalkan seorang balu serta dua orang anak. Salah seorang teman Allahyarham, Ustaz Muhammad Al-Hafiz Zulkifli ketika dihubungi melahirkan rasa terkejut atas berita kehilangannya. Menurut Ustaz Al-Hafiz yang mengenali Allahyarham sewaktu bertugas sebagai AJK PMC menyifatkan Allahyarham seorang yang peramah dan amat komit dengan tugas.Seorang lagi teman Allahyarham iaitu Ustaz Syed Aisam Syed Idris dari Perlis ketika dihubungi baru-baru ini meyifatkan Allahyarham amat mudah untuk didekati. Beliau yang mengenali Allahyarham sewaktu bertugas dalam PMC turut memuji sikap yang Allahyarham tunjukkan sewaktu bekerja bersama PMRAM.
“Allahyarham yang saya kenal, beliau bekerja dengan PMC seingat saya bermula tahun pertama hingga tamat pengajian di Shoubra. Walaupun beliau berkahwin dalam tempoh pengajian, tidak menjadikan sebab untuk beliau tidak lagi bekerja,” ujar Ustaz Syed Aisam lagi. Walaupun menuntut di Shoubra, Allahyarham tidak pernah menolak tanggungjawab beliau hingga dilantik menjadi AJKT KPT.Semoga Allah m.encucuri rahmatNya ke atas roh beliau. Bagi sesiapa yang membaca atau terbaca artikel ini, marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk Allahyarham.Al-Fatihah..

Tips Malam-Malam Terakhir Ramadhan -Malaysiakini

Bulan Ramadhan sudah hampir tiba ke penghujungnya. Wahai muslimin dan muslimat sekalian, rebutlah pahala di sepuluh malam yang terakhir ini sesungguhnya di sepuluh malam yang terakhir ini. “Dimalam itu (Lailatul Qadr) malaikat dan ruh turun dengan izin Tuhan mereka …” (Al-Quran).Pernah dimalam itu Al-Quran diturunkan dari Luh Mahfuz ke langit dunia, Baitul Izzah. Ramadan 1429H/2008M semakin berakhir. Mukmin sejati semakin menggiatkan ibadah mereka khususnya di seluruh 10 malam terakhirnya, yakin pahala di salah satu dari malam-malam tersebut digandakan pahalanya sebanyak ibadah yang sama dikerjakan selama 1000 bulan! Itulah malam Lailatul Qadar. Pada 10 malam tersebut, demi berebut untuk mendapatkannya, Rasulullah saw mengasingkan dirinya dari isteri-isterinya, beriktikaf di dalam Masjid Nabawi, beribadah dan bermunajat kepada Allah swt sambil diikuti oleh para Sahabat ra. Firman Allah swt bermaksud, “Sesungguhnya Kami menurunkan (Al-Quran) dalam malam Lailatul Qadr. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadr. Malam Lailatul Qadr lebih baik dari 1000 bulan. Malaikat dan ruh turun pada malam itu dengan izin Tuhan mereka dalam semua urusan. Salam (sejahtera) malam tersebut hingga naik fajar” (Al-Quran).Diantara ibadah-ibadah yang boleh dilakukan ialah qiamulail, puasa fardhu, berbuka, solat Tarawih, tilawah Al-Quran, berdoa, zikir, istighfar, memuhasabah diri, merancang untuk amalan diri, keluarga dan Dakwah dan sebagainya.
Beberapa tips dalam merebut pahala dan kelebihan malam Lailatul Qadr :
1. Bersedia untuk merebutnya dari sekarang terutama disegi keyakinan, kesungguhan merebut peluang tahunan ini dan merancang kalender harian agar mengosongkan 10 malam-malam terakhir tersebut untuk tujuan itu semata-mata, tidak untuk kesibukan lain.
2. Memahami bahawa dimana jawatan, kedudukan dan kesibukan kita di dunia ini, tujuan utama manusia dijadikan ialah untuk beribadah kepada Allah swt dengan penuh keikhlasan, bersedia untuk “Hari (Akhirat) yang tiada gunanya lagi harta dan anak-anak, melainkan orang yang bertemu Allah dengan hati yang sejahtera” (Al-Quran).
3. Putuskan dari sekarang masjid mana yang akan kita gunakan untuk Iktikaf, siang dan malam, samada sebahagian atau 24 jam sehari. Pastikan AJK masjid tersebut memahami ibadah Iktikaf dan Qiyamullail 10 Malam terakhir agar tidak berlaku masalah pengurusan dengan mereka yang tidak memahaminya.
4. Dapatkan teman agar sama-sama dapat melakukan ibadah tersebut secara berjemaah.
5. Jika anda bekerja dibawah majikan, kenalpasti hari-hari yang akan dimohon cuti agar dapat lebih hari untuk beriktikaf di masjid. Jika anda tidak dapat mengambil cuti kerja, anda boleh cuba berktikaf di masjid sepenuhnya dalam cuti hujung minggu pada hari Sabtu 27/9/2008 dan Ahad 28/9/2008.
6. Jika anda seorang pelajar, cuba habiskan kerja-kerja rumah atau assignments dari sekarang agar tidak tertimbun pada 10 malam terakhir Ramadan. Beli tiket balik kampung lebih awal agar tidak disibukkan mencari tiket nanti.
7. Bersedia untuk Aidil Fitri lebih awal, sebelum 10 Malam Terakhir, agar kita tidak disibukkan nanti dengan membeli belah, memasang langsir, membuat kuih muih, menyiap atau menjahit pakaian Raya dan sebagainya seperti yang sering berlaku pada ramai orang yang kurang memahami dan menghayati kelebihan 10 malam terakhir Ramadan.
8. Memahami bahawa asas perubahan ke arah kebaikan pada seseorang bahkan pada sesebuah umat ialah pembaikan jiwa yang ada di dalam diri masing-masing. Madrasah 10 Malam Terakhir Ramadan yang bakal dilalui boleh turut membantu mencapai kearah perubahan tersebut. Semoga Allah mengurniakan ketaqwaan kepada kita setelah menjalani ibadah di bulan Ramadan ini. Kita keluar darinya nanti dengan beroleh rahmah, keampunan dan selamat dari api neraka. Ameen.

SALAM AIDILFIRTI BUAT SEMUA WARGA BKKIMM

ASSALAMUALAIKUM .... IZAYYUKUM ??
SELAMAT HARI RAYA AIDILFITRI BUAT SEMUA WARGA BKKIMM SAMA ADA YANG BERADA DI MESIR ATAU YANG BERADA DI TANAHAIR. BAGI YANG TUNGGU TASFIAH ATAU I'ADAH TU BANYAK2 BERSABAR DALAM MENGHADAPI SEGALA UJIAN DAN CABARAN
MIM - MUSIBAH
SHOD - SABAR
RA'- RAHMAT / REDHA
SELAMAT HARI RAYA AIDIL FITRI MAAF ZAHIR DAN BATIN DARI KREW BKKIMMONLINE

23 September 2008

Ramai anak Melayu Buta dalam Beragama

Saya pernah mengajar dibeberapa buah sekolah rendah dan menengah sebelum ini sebagai salah saorang daripada guru sandaran tak terlatih pada tahun-tahun sebelum ini dan saya turut memerhatikan serta membuat penelitian mengenai pendidikan islam di sekolah-sekolah menengah dan rendah. Hasil daripada penelitian yang saya buat selama ini ramai dikalangan anak melayu khususnya yang beragama islam sama seperti saya buta dalam beragama.Banyak faktor yang saya dapat lihat dan saya dapatkan makluman daripada guru-guru yang seagama dengan saya.
Faktor yang pertama yang saya nak utarakan yang merupakan punca berlakunya keruntuhan akhlak dan aqidah para pelajar tidak kiralah yang bersekolah di sekolah menengah atau sekolah rendah .. yang sekolah agama atau tidak sekolah agama ialah faktor daipada keluarga. Ini kerana kebanyakan ibu bapa terutamanya yang masih muda kurang memberikan perhatian yang sebaiknya terhadap pendidikan agama anak-anak mereka.kalau nak dikiralah anggaran dalam kelas ada dalam 20 orang pelajar hanya 10 orang sahaja yang tahu bersembahyang dan boleh membaca alquran itu pun kerana mereka bersekolah agama pada waktu petang.
Tu baru sekolah rendah dan kalau kita tinjau pula disekolah menengah boleh dikatakan ramai yang tak tau bagaimana nak mandi wajib.. nak berwuduk dan yang paling teruk sekali ada juga yang tak pandai nak mengucap syahadah. bila disuruh jadi imam untuk solat fadhu macam-macam alasan yang dikeluarkan .. tak mandi wajib lah .. sakit perutlah .. dan bila diselidiki rupanya dirumah memang tak pernah solat (sembahyang) malahan ada juga ibu bapa pelajar yang tak tau bab sembahyang .
Disini kita dah boleh nampak bagaimana teruk ke tak teruk serta berjayanya perancangan musuh islam untuk menghancurkan generasi islam masa kini. Nak marah kat pelajar tak solat pun tak boleh sebab mak dan ayahnya pun tak sembahyang. Macammana nak berjaya rancangan nak membina modal insan kalau perkara yang berat seperti solat ini tak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Saya tak nampak perkara ini boleh kita pandang dengan mudah dan disini kita dah lihat gagalnya sistem kekeluargaan yang ada dimalaysia.
Faktor yang kedua pula ialah sistem pendidikan yang digunakan disekolah. Sistem yang digunakan tak memberikan kesan dalam membentuk peribadi muslim yang unggul. Kebanyakan guru agama terutamanya para guru kurang memberikan penekanan terhadap aspek ibadah khususnya disekolah bahkan mereka dilalaikan dengan pelbagai kegiatan yang melalaikan pelajar seperti aktiviti tarian, nyanyian dan sebagainya. Dari aspek pergaulan kurang diberikan perhatian. Tidak hairanlah ada pelajar yang sanggup untuk merakam video ketika sedang mandi bersama dengan teman lelakinya serta merakam hubungan seks yang dilakukan bersama serta menyebar luaskan video tersebut kepada rakan-rakan yang lain. ini jelas sekali menunjukkan generasi muda islam di ambang kehancuran.